حکم12 چاپ
دوشنبه ، 23 آذر 1388 ، 08:02

                                                           بسم الله الرحمن الرحیم
                                       از حکمت های نورانی حضرت امیرمومنان صلوات الله علیه
                                         در محضر آیت الله استاد محمد شجاعی مدظله العالی
            
                                                           " اَکیَسُــکُم اَورَعُــــکُم "

                                                               غررالحکم ج2 ص532   

زیرکتــرین شما، با ورع تــرین شماست. چه کسی زیرک است؟ آنکه مال و ثروت و ماشین و ... زیاد دارد؟! اینها زیرک نیستند، بلکه آنــــکه ورع او بیشتر است زیرک است. مسئله آن ســو، آن چنان مهــم، دقیــق، حســاب شده و سخت است که هر که ورعــش بیشتر، او زیرکی کرده است و این از سختـــی و دقـت قضیه خبــر می دهد.

البته اینکه می گوئیم سخت است، بله ولـی لذتــی دارد که وقتی شـــروع کردید آنـــوقت می فهمید، آنها که از شدت خــوف و ترس، چیــزها برایشان پیش می آیــد که نمی شــود گفت؛ همین آدم های معمــولی که به آنجا رسیده اند، در دورانــی که هنوز شروع نکرده بودند و در عالـــم هـوی و هـوس بودند، یک لحظه لــذت آن را، به تمــــــام دنیا و هوس و اینها نمی دهند ...

آنها که گریه بیشتر و ترسشان بیشتر، هر چه پیش می روند، مجاهدت آنها بیشتر می شود.

               مرو به خاک که   حافظ   به  بارگاه  قبول               ز درد نیمه شب و درس  صبحگاه  رسید

               هرگنـج سعادت که  خـدا  به  حافظ  داد               از یُمن دعــای شب و ورد   سحـــری بود

               غلام  همت  آنم  که  زیر  چـــرخ   کبــود               ز هر چه رنــگ  تعلــق پـذیرد  آزاد  است